Czas odwiedzin dla odwiedzin prywatnych

Dzień tygodniaGodzina
Poniedziałek: Widzenia prywatne się nie odbywają
 Wtorek: 10:00 – 11:00, 12:30 – 17:30
Środa, Czwartek, Piątek 08:00 – 11:00, 12:30 – 15:00
Sobota i Niedziela 2x w miesiącu 08:00 – 13:30

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że widzenia osadzonych nie są możliwe w każdy weekend. Widzenia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy.
Każda wizyta prywatna wymaga uprzedniego ustalenia terminu.
Terminy można ustalać od poniedziałku do piątku w godzinach widzeń pod numerem telefonu:

0521 4896-230

Zasady korzystania z widzeń

Przed udzieleniem zezwolenia na pierwsze widzenie należy ustalić stopień pokrewieństwa osoby osadzonej z osobą odwiedzajacą. W tym przypadku skazany musi wystąpić z wnioskiem o zasadnicze dopuszczenie osoby do korzytania z widzeń.
Osoby, które ukończyły 16 rok życia zobowiązane są do przedstawienia dokumentu tożsamości. Osoby niepełnoletnie, które chcą skorzystać z widzeń bez opieki osób pełnoletnich, muszą mieć ukończone 16 lat. Osoby ubiegające się o widzenie powinny poddać się kontroli na ok. 30 minut przed terminem. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków narkotycznych lub odurzających nie zostaną wpuszczone na teren jednostki. Kontrola odwiedzających obejmuje użycie wykrywacza metali i kontrolę wnoszonego bagażu. Przedmioty, jak np. kluczyki samochodowe, telefony komórkowe itp. muszą zostać zamknięte w skrytce na czas widzenia.
Osobom korzystającym z widzenia zezwala się na wniesienie do zakładu karnego maksymalnie 15,- Euro w monetach w celu zakupu w automatach znajdujących się na terenie jednostki wyrobów tytoniowych, słodyczy czy napojów. Nie zezwala się na zabieranie ze sobą do aresztu butelek po napojach ani na ich wynoszenie poza teren jednostki.
Przedmioty pościel (ubrania tylko w plastikowych reklamowkach ze spisem zawartości oraz nazwiskiem osoby osadzonej) i inne wymagają udzielenia przez zakład karny uprzedniego zezwolenia na ich wniesienie.

Osoby osadzone w zakładzie karnym

Skazanym zezwala sie na odbycie 4 widzeń w miesiącu po 40 minut. Planowanie widzeń leży w gestii skazanego. Dopuszcza się możliwość łączenia czasu widzenia (2x miesięcznie po 80 minut / 1x miesięcznie 160 minut).

Widzenia niepełnoletnich dzieci osób osadzonych

W celu wspierania widzeń z niepełnoletnim dzieckiem, osobom osadzonym udziela się dodatkowo 2 godzin w miesiącu na takie widzenie.
Skazany zobowiązany jest do złożenia stosownej prośby o skorzystanie z tego typu widzenia!

Osoby osadzone w areszcie śledczym

Osoby odwiedzające osadzonych w areszcie śledczym zobowiązane są do posiadania ważnego zezwolenia na widzenie wydanego przez właściwy sąd /prokuraturę. Terminy widzenia prosimy ustalać dopiero po otrzymaniu takiego zezwolenia pod w/w numerem telefonu.
Osadzonym w areszcie śledczym zezwala się na odbycie 4 widzeń w miesiącu po 30 minut. Planowanie widzeń leży w gestii osoby osadzonej.

Widzenia w formie widzenia dłuższego

W zakładzie karnym Bielefeld-Brackwede istnieje możliwość skorzystania z widzenia w formie widzenia dłuższego. W celu ustalenia terminu takiego widzenia osadzony zobowiązany jest do złożenia stosownej prośby. Zakład karny bada możliwość kwalifikacji osoby osadzonej do odbycia widzenia w takich warunkach.
Przy kwalifiakacji osadzonych do odbycia widzenia w pomieszczeniach przeznaczonych na dłuższe widzenie brane są pod uwagę warunki bezpieczeństwa i porządku jednostki. Sprawdzanie czy osadzony kwalifikuje się do odbycia widzenia w formie widzenia dłuższego następuje na wniosek osadzonego, po 6 miesiącach przebywania w zakładzie karnym. Kwalifikacja osób odwiedzających następuje po przeprowadzeniu osobistej rozmowy.
Widzenie w formie widzenia dłuższego może zostać udzielone, co do zasady, raz w miesiącu na ponad 3 godziny i odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach:
08:30 - 11:30 lub
12:30 - 15:30.

„Swobodna przestrzeń“- Grupa: Ojciec/Matka-Dziecko Oferta Diakonii Bielefeld we współpracy z zakładem karnym

Zakład Karny Bielefeld-Brackwede i Diakonia Bielefeld oferują spotkania dla dzieci rodziców osadzonych w zakładzie karnym.

Spotkania odbywają się co miesiąc w sali widzeń zakładu karnego:
Grupy Ojciec-Dziecko: w poniedziałki, w godzinach 15:30 – 18:00
Grupy Matka-Dziecko: w soboty, w godzinach 10:00 – 12:30.

Co dwa miesiące oferowane są spotkania rodzinne dla dzieci osadzonych ojców i ich rodzin (soboty, godz. 09:30 – 12:30).

Dane konta bankowego

Bank: Postbank Hannover
IBAN Nr. DE 54 2501 0030 0279 0333 02
BIC: PBNKDEFF

Prosimy o zwrócenie uwagi, aby na druku do przelewu w miejscu odbiorcy podać zakład karny Bielefeld-Brackwede (die Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede) a dopiero w tytule przelewu podać nazwisko, datę urodzenia i ewentualnie numer więzienny osoby osadzonej.